Algemene voorwaarden Marcel Kieften burg Handel & Transport BV

Artikel 1 Toepasbaarheid

 1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij Kieftenburg Handel en Transport B.V. en alle entiteiten die hieraan verbonden zijn, gezamenlijk genoemd als “Kieftenburg Handel en Transport B.V.”.
 2. Deze voorwaarden gelden voor alle voorstellen gedaan door Kieftenburg Handel en Transport B.V., evenals alle overeenkomsten en/of rechtshandelingen tussen Kieftenburg Handel en Transport B.V. en de (potentiële) Afnemer (“Afnemer”) of leverancier (“Leverancier”) betreffende de verkoop en inkoop van goederen, diensten en/of werkzaamheden. 
 3. De toepasselijkheid van eventuele afwijkende algemene (inkoop)voorwaarden worden hierbij expliciet afgewezen.
 4. Van deze voorwaarden kan alleen middels schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
 5. Bij conflicterende bepalingen tussen deze voorwaarden en schriftelijk overeengekomen afspraken, hebben de schriftelijk vastgelegde afspraken voorrang boven deze voorwaarden.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Kieftenburg Handel en Transport B.V. zijn geheel vrijblijvend en de genoemde tarieven zijn exclusief btw.
 2. Als Kieftenburg Handel en Transport B.V. een bestelling van Afnemer ontvangt of een bestelling verstuurd, wordt een koopovereenkomst enkel bekrachtigd nadat Kieftenburg Handel en Transport B.V. deze bestelling schriftelijk bevestigd of de bestelling uitvoert of de goederen accepteert. 
 3. Kieftenburg Handel en Transport B.V. behoudt zich het recht voor alvorens een bestelling te accepteren of deze uit te voeren, van de Afnemer of leverancier zekerheid te verlangen.

Artikel 3 Tarieven

 1. De prijzen aangegeven door Kieftenburg Handel en Transport B.V. in het aanbod zijn van kracht op de overeenkomst. 
 2. De kosten van de goederen en het transport zijn opgesteld op basis van de gangbare markttarieven, tenzij er schriftelijk een andere afspraak is gemaakt, tevens exclusief btw. 
 3. Introductie en/of toename van importkosten, belastingen, btw en/of andere heffingen op de levering van de goederen of de benodigde basismaterialen en/of additieven, of enige andere kostenverhoging die na het afsluiten van de overeenkomst optreden, zullen door Kieftenburg Handel en Transport B.V. in rekening worden gebracht aan de Afnemer en moet zonder vertraging door de Afnemer aan Kieftenburg Handel en Transport B.V. worden betaald.
 4. Kosten die gerelateerd zijn aan, of het resultaat zijn van, (potentiële) restrictieve overheidsregulaties, of de verminderde of onder meer belastende omstandigheden waarin hulpbronnen en grondstoffen verkrijgbaar zijn, zullen afzonderlijk worden gecalculeerd en in rekening worden gebracht aan de Afnemer door Kieftenburg Handel en Transport B.V. Deze uitgaven zullen door de Afnemer aan Kieftenburg Handel en Transport B.V. worden voldaan.

 

Artikel 4 Risico-overdracht 

 1. Zodra goederen ter beschikking zijn gesteld op de locatie zoals aangeduid in de overeenkomst door de Leverancier, aan de Afnemer of aan Kieftenburg Handel en Transport B.V., worden ze beschouwd als afgeleverd of geleverd. 
 2. De Afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor het realiseren van een omgeving waar de goederen conform de overeenkomst snel ontladen kunnen worden op de bestemmingslocatie. Het is niet noodzakelijk voor Kieftenburg Handel en Transport B.V. om vooraf te bevestigen of de opgevraagde hoeveelheid goederen daadwerkelijk door de Afnemer kan worden gelost, en Kieftenburg Handel en Transport B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die kan ontstaan bij het volgen van de aanwijzingen van de Afnemer met betrekking tot en tijdens het lossen.
 3. De leverancier zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen veilig, tijdig en in overeenstemming met de overeenkomst vastgestelde specificaties aan Kieftenburg Handel en Transport B.V. te leveren of ter beschikking te stellen. De leverancier zal Kieftenburg Handel en Transport B.V. tijdig op de hoogte stellen indien er sprake is van (mogelijke) vertragingen, problemen of andere omstandigheden die de levering of het beschikbaar stellen van de goederen zouden kunnen beïnvloeden. De leverancier is verantwoordelijk voor het zodanig verpakken van de goederen dat deze redelijkerwijs beschermd zijn tegen de normale risico’s van het transport.

 

Artikel 5 Levering 

 1. De goederen zullen worden geleverd in overeenstemming met de locatie en periode die in de overeenkomst zijn bepaald. Als er geen periode is vastgesteld, zal de levering plaatsvinden binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst. Tijdschema’s voor verstrekking worden bepaald in samenspraak met Kieftenburg Handel en Transport B.V. Voor vaste en/of nieuwe Afnemers en leveranciers kan de levering vaak binnen een paar dagen worden gerealiseerd. In gevallen van urgentie kan er overlegd worden met Kieftenburg Handel en Transport B.V.
 2. Alle transportdocumenten en weegbonnen worden elektronisch verstrekt aan de leverancier of Afnemer door Kieftenburg Handel en Transport B.V.
 3. Bij levering op de afgesproken locatie is de Afnemer verantwoordelijk voor een geschikte ontvangstruimte waar de goederen zonder vertraging kunnen worden gelost. Als de verstrekking van de goederen wordt belemmerd door omstandigheden die toegeschreven kunnen worden aan de Afnemer of leverancier, heeft Kieftenburg Handel en Transport B.V. het recht om de daaruit voortvloeiende kosten in rekening te brengen bij de Afnemer of leverancier zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
 4. Kieftenburg Handel en Transport B.V. is gerechtigd om leveringen in delen uit te voeren. Elke deellevering wordt beschouwd als een afzonderlijke levering met betrekking tot de toepassing van deze voorwaarden.
 5. De bepaling door Kieftenburg Handel en Transport B.V. van de hoeveelheid aan de Afnemer verstrekte goederen in een specifieke levering is bindend, tenzij er bewijs van het tegendeel wordt geleverd.
 6. Alle (overeengekomen) levertijden zijn slechts schattingen. Geen enkele door Kieftenburg Handel en Transport B.V. gecommuniceerde termijn kan worden beschouwd als een fatale termijn.

 

Artikel 6 Eigendomsbehoud

 1. Elk goed dat Kieftenburg Handel en Transport B.V. aan de Afnemer levert, blijft onder het eigendom van Kieftenburg Handel en Transport B.V., totdat de Afnemer aan alle verplichtingen jegens Kieftenburg Handel en Transport B.V. voldoet met betrekking tot de specifieke, voorgaande en volgende vergelijkbare leveringen en met betrekking tot de door Kieftenburg Handel en Transport B.V. uitgevoerde of uit te voeren aanvullende werkzaamheden. Tot dat moment bewaart de Afnemer de goederen namens Kieftenburg Handel en Transport B.V..
 2. Totdat aan alle verplichtingen ten opzichte van Kieftenburg Handel en Transport B.V. is voldaan, mag de Afnemer de goederen alleen bewerken of overdragen als deze actie deel uitmaakt van de “normale” bedrijfsvoering van de Afnemer.
 3. De Afnemer is verplicht om Kieftenburg Handel en Transport B.V. onmiddellijk te informeren als derden aanspraak (willen) maken op de rechten op de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van Kieftenburg Handel en Transport B.V. van toepassing is.
 4. Op basis van artikel 7.1 heeft Kieftenburg Handel en Transport B.V. altijd het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de goederen te inspecteren. Zodra Kieftenburg Handel en Transport B.V. dit voor de eerste keer vraagt, zal de Afnemer volledige medewerking verlenen, zoals het toegang verlenen tot de locatie waar de goederen zich bevinden en het verwijderen van deze goederen.

 

Artikel 7 Bevestiging en bezwaren

 1. Het is de Afnemer verplicht om de geleverde goederen bij ontvangst, en voornamelijk voordat ze worden bewerkt of verwerkt, grondig te inspecteren om te verifiëren of ze overeenkomen met de overeenkomst, waaronder op hun kwaliteit en soort. 
 2. Klachten met betrekking tot het aantal geleverde goederen en andere gebreken die bij de levering merkbaar zijn, moeten onmiddellijk worden vermeld op de bijbehorende documenten en per e-mail naar Kieftenburg Handel en Transport B.V. worden gestuurd, met een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de aard en omvang van de veronderstelde gebreken. Kleine verschillen in de afgesproken eigenschappen en/of hoeveelheden kunnen niet als gebreken worden aangemerkt.
 3. Klachten over gebreken die niet direct zichtbaar waren bij de levering, moeten schriftelijk worden ingediend bij Kieftenburg Handel en Transport B.V., uiterlijk binnen 2 werkdagen na het ontdekken ervan, met een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de aard en omvang van de veronderstelde gebreken, maar in elk geval binnen een maand na de levering van de betreffende goederen en voordat de goederen worden opgenomen in het productieproces, verwerkt, herverpakt of verkocht worden. 
 4. Als er niet tijdig volgens artikel 8.2 en 8.3 is geklaagd over de gebreken van de betreffende goederen, of als de Afnemer de geleverde goederen gebruikt in haar productieproces, verwerkt, herverpakt of verkoopt, worden de goederen als geaccepteerd beschouwd en heeft de Afnemer Kieftenburg Handel en Transport B.V. volledige kwijting verleend met betrekking tot die goederen. Elke claim van de Afnemer met betrekking tot mogelijke gebreken vervalt dus en klachten worden niet in behandeling genomen.
 5. Klachten worden niet in behandeling genomen en elke claim van de Afnemer vervalt als de goederen na levering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn beschadigd, herverpakt, de houdbaarheidstermijn is verstreken, de goederen niet op de juiste manier zijn opgeslagen of voor een ander doel zijn gebruikt dan bedoeld.
 6. Als een klacht tijdig is ingediend volgens artikel 8.2 en 8.3, is de Afnemer verplicht om de instructies van Kieftenburg Handel en Transport B.V. op te volgen met betrekking tot het ter beschikking stellen van de goederen en de retourzending. 
 7. Bij klachten die betrekking hebben op aspecten van de NTA 8080 certificering, moet de Afnemer gebruikmaken van het daarvoor bestemde klachtenformulier dat door Kieftenburg Handel en Transport B.V. wordt verstrekt. Het volledig ingevulde klachtenformulier moet schriftelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen na het constateren van het gebrek waarop de klacht betrekking heeft, bij Kieftenburg Handel en Transport B.V. worden ingediend. Klachten die zijn ingediend met betrekking tot de NTA 8080 certificering worden afzonderlijk beoordeeld en behandeld volgens de regels en richtlijnen van de NTA 8080 norm.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Kieftenburg Handel en Transport B.V. is beperkt tot directe schade en zal niet hoger zijn dan het bedrag op de factuur (exclusief btw) van de geleverde goederen waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft.
 2. Kieftenburg Handel en Transport B.V. is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, inclusief schade die niet direct voortkomt uit een tekortkoming, verlies van goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, reputatieschade, verloren winst en omzet, gemiste besparingen, kosten gerelateerd aan het terugtrekken en/of herroepen (recall) van door Kieftenburg Handel en Transport B.V. geleverde goederen en/of goederen waarin door Kieftenburg Handel en Transport B.V. geleverde goederen zijn opgenomen, compensaties (waaronder boetes) verschuldigd aan derden en vertragingsschade. 
 3. In het geval van diefstal van de door Kieftenburg Handel en Transport B.V. geleverde goederen, aanvaardt Kieftenburg Handel en Transport B.V. geen enkele aansprakelijkheid.
 4. Ondanks het bovenstaande is de aansprakelijkheid = van Kieftenburg Handel en Transport B.V. altijd beperkt tot het bedrag dat Kieftenburg Handel en Transport B.V. onder haar aansprakelijkheidsverzekering ontvangt, verhoogd met het eventuele verschuldigde eigen risico.
 5. De in dit artikel opgenomen begrenzingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als en wanneer de schade het resultaat is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kieftenburg Handel en Transport B.V. of de bedrijfsleiding van Kieftenburg Handel en Transport B.V..
 6. Als de Afnemer de verpakking van de door Kieftenburg Handel en Transport B.V. geleverde goederen verwijdert of wijzigt, de goederen niet volgens de instructies of op een andere manier onzorgvuldig behandelt, of goederen die daarvoor niet bedoeld zijn direct verkoopt en/of levert aan consumenten, dan is Kieftenburg Handel en Transport B.V. niet aansprakelijk voor de mogelijke daaruit volgende schade.
 7. Afnemer vrijwaart Kieftenburg Handel en Transport B.V. tegen alle claims van derden voor schadevergoeding waarvoor Kieftenburg Handel en Transport B.V. op basis van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel ten opzichte van de Afnemer niet aansprakelijk is of zou zijn. 
 8. Als er een langdurige relatie kan worden vastgesteld tussen de Afnemer en Kieftenburg Handel en Transport B.V., dan doet de Afnemer expliciet afstand van elk recht op compensatie (zoals, maar niet beperkt tot, niet terugverdiende investeringen en opgebouwde goodwill) in het geval deze relatie om welke reden dan ook eindigt. 

 

Artikel 9 Retourzendingen

 1. Alleen wanneer Kieftenburg Handel en Transport B.V. vooraf schriftelijk akkoord is gegaan, of wanneer deze door of namens Kieftenburg Handel en Transport B.V. worden georganiseerd, zijn retourzendingen toegestaan. 
 2. De kosten en risico’s van retourzendingen zijn de verantwoordelijkheid van de Afnemer.

 

Artikel 10 Overmacht

 1. Overmacht ontheft Kieftenburg Handel en Transport B.V. van haar verplichting om binnen een vastgestelde periode of op een bepaalde dag te leveren, en verkrijgt zij de bevoegdheid om de betrokken overeenkomst te bevriezen, of geheel of gedeeltelijk te beëindigen via een schriftelijke mededeling aan de Afnemer, zonder dat de Afnemer aanspraak kan maken op compensatie voor schade. 
 2. Overmacht houdt in iedere omstandigheid of gebeurtenis die niet aan Kieftenburg Handel en Transport B.V. kan worden toegeschreven, waardoor het redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat Kieftenburg Handel en Transport B.V. een verplichting nakomt, evenals – voor zover dit niet al onder de definitie valt – bedrijfsverstoringen, werkstakingen of bedrijfsonderbrekingen van welke soort dan ook, brand, treinstakingen, defecte transportmiddelen of andere transportobstakels van welke soort dan ook die het transport naar Kieftenburg Handel en Transport B.V. en/of van Kieftenburg Handel en Transport B.V. naar de Afnemer bemoeilijken of onmogelijk maken, vertraging of late levering door een of meer leveranciers en over het algemeen omstandigheden die invloed hebben op de normale productie bij Kieftenburg Handel en Transport B.V. en op de levering aan de Afnemer. 
 3. Als de levering door overmacht meer dan drie maanden vertraagd wordt, hebben zowel de Afnemer als Kieftenburg Handel en Transport B.V. het recht om de overeenkomst voor het nog niet afgeronde deel te beëindigen. 

 

Artikel 11 Betalingsprocedure

 1. De betaling dient binnen de door Kieftenburg Handel en Transport B.V. opgegeven termijn plaats te vinden, zoals aangegeven op de factuur. Als er geen specifieke termijn in de aanbieding staat, moet de betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum worden gedaan. Als het volledige factuurbedrag niet binnen deze termijn is voldaan, treedt de Afnemer in gebreke en is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande bedrag
 2. Er moet altijd betaald worden in de valuta zoals aangegeven in de aanbieding van Kieftenburg Handel en Transport B.V.. Als er geen specifieke valuta in de aanbieding wordt aangegeven, moet er altijd in euro’s worden betaald. 
 3. Kieftenburg Handel en Transport B.V. behoudt zich het recht voor om, indien zij dat nodig acht, contante betaling of vooruitbetalingen te eisen, en om verdere leveringen op te schorten zolang eerdere leveringen niet zijn betaald. De Afnemer is te allen tijde verplicht om op eerste verzoek van Kieftenburg Handel en Transport B.V. de door hen noodzakelijk geachte zekerheid te bieden voor de betaling van zijn schulden aan Kieftenburg Handel en Transport B.V.. Voor leveringen in delen of termijnen gelden de betalingsvoorwaarden voor elk deellevering of termijnlevering. 
 4. Kieftenburg Handel en Transport B.V. heeft het recht om schulden aan of vorderingen op de Afnemer te compenseren met de Afnemer zijn schulden aan of vorderingen op Kieftenburg Handel en Transport B.V..
 5. Alle kosten van Kieftenburg Handel en Transport B.V., zowel in rechte als buiten rechte, inclusief incassokosten, om haar vorderingen op de Afnemer te innen, komen voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 750,-.
 6. De Afnemer heeft niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten of aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen door middel van verrekening. 

 

Artikel 12 Beëindiging van de overeenkomst

 1. Kieftenburg Handel en Transport B.V. behoudt zich het recht voor om, zonder verplichting tot compensatie aan de Afnemer, de geleverde goederen terug te nemen, de overeenkomst met de Afnemer geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder gerechtelijke tussenkomst, en/of compensaties te claimen. Daarnaast kan bij gedeeltelijke beëindiging de levering aan de Afnemer worden opgeschort. Dit kan gebeuren indien de Afnemer op enige manier tekortschiet in de nakoming van enige verplichting (om welke reden dan ook) jegens Kieftenburg Handel en Transport B.V., indien de Afnemer zijn bedrijf stopzet, indien de Afnemer uitstel van betaling aanvraagt, indien er uitstel van betaling voor hem wordt aangevraagd, indien de Afnemer in surseance is, indien de Afnemer faillissement aanvraagt, indien er voor hem faillissement wordt aangevraagd, indien de Afnemer failliet wordt verklaard, indien de Afnemer een regeling aan zijn schuldeisers aanbiedt, of indien zich andere, vergelijkbare omstandigheden voordoen.
 2. In het geval van ontbinding van de overeenkomst op één of meer gronden vermeld in het vorige lid, wordt elke vordering die Kieftenburg Handel en Transport B.V. op de Afnemer heeft, onmiddellijk opeisbaar, indien dit nog niet het geval was.
 3. De Afnemer ziet uitdrukkelijk af van haar recht om de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 13 Recall van goederen

 1. Mocht het zich voordoen dat de goederen geleverd door Kieftenburg Handel en Transport B.V. onveilig blijken te zijn of op andere wijze niet voldoen aan de huidige wettelijke standaarden en Kieftenburg Handel en Transport B.V. besluit tot het uitvoeren van grootschalige acties, zoals het verwijderen en/of terugroepen van deze goederen, dan is de Afnemer verplicht hieraan volledige medewerking te verlenen. 
 2. Afnemer mag niet zonder voorafgaande goedkeuring van Kieftenburg Handel en Transport B.V. correctieve acties ondernemen met betrekking tot goederen geleverd door Kieftenburg Handel en Transport B.V. of goederen waarin deze zijn verwerkt, als de reden voor deze correctieve acties naar mening van de Afnemer gerelateerd is aan gebreken in de door Kieftenburg Handel en Transport B.V. geleverde goederen. De eerder genoemde goedkeuring zal door Kieftenburg Handel en Transport B.V. niet onredelijk worden onthouden.
 3. Afnemer zal Kieftenburg Handel en Transport B.V. onmiddellijk informeren als deze te weten komt dat de goederen (of er een mogelijkheid is dat ze) onveilig zijn of niet voldoen aan de wettelijke normen.
 4. De Afnemer is gehouden om een betrouwbaar administratiesysteem te onderhouden om in het geval van een potentieel product veiligheidsprobleem direct te kunnen achterhalen aan wie deze goederen mogelijk zijn doorverkocht.

 

Artikel 14 Geheimhouding

 1. Iedere partij zal alle verkregen gegevens van de andere partij, die aangemerkt zijn als vertrouwelijk, of waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs evident had moeten zijn (voortaan “Vertrouwelijke Informatie”) dienovereenkomstig behandelen. Vertrouwelijke Informatie betreft minimaal het bestaan, de aard, en de inhoud van de afspraak evenals andere bedrijfsgegevens van Kieftenburg Handel en Transport B.V.
 2. Artikel 14.1 is niet van kracht op Vertrouwelijke Informatie die a) al openbaar gemaakt is, b) zelfstandig is ontwikkeld door een partij, zonder gebruik te maken van de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij, c) is verkregen van een derde partij die niet onderworpen was aan een geheimhoudingsverplichting met betrekking tot dergelijke informatie, d) al in het bezit was van de ontvangende partij, zonder geheimhoudingsverplichting. Eveneens is artikel 14.1 niet van kracht wanneer de ontvangende partij door bevoegde instanties verplicht wordt om dergelijke informatie te verstrekken, in welk geval de ontvangende partij de verstrekkende partij hier direct over zal informeren..
 3. De Vertrouwelijke Informatie mag alleen worden gebruikt binnen het kader van de afspraak en mag enkel worden gekopieerd of gereproduceerd voor zover dit noodzakelijk is om de ontvangende partij haar verplichtingen onder de afspraak te laten vervullen.
 4. Elke partij zal de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij behandelen op dezelfde manier als zij haar eigen Vertrouwelijke Informatie en vergelijkbare data zou behandelen, en zij zullen te allen tijde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen om de vertrouwelijkheid van deze Vertrouwelijke Informatie te garanderen.
 5.  De verplichtingen zoals vastgelegd in dit artikel zijn van toepassing tot 5 jaar na het beëindigen van de afspraak.

 

Artikel 15 Behandeling persoonsgegevens

 1. Kieftenburg Handel en Transport B.V. hanteert de verwerking van persoonsgegevens binnen de Europese Unie, volgens de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Bij de implementatie van een overeenkomst waarbij Kieftenburg Handel en Transport B.V. persoonsgegevens verwerkt voor of in naam van de Afnemer, kan Kieftenburg Handel en Transport B.V. optreden als verwerker. De regels in dit artikel 17 worden dan ook beschouwd als een verwerkingscontract in de context van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Kieftenburg Handel en Transport B.V. zal enkel de ontvangen persoonsgegevens verwerken volgens schriftelijke instructies van de Afnemer en zal persoonsgegevens niet anders benutten dan voor de implementatie van het contract.
 3. Kieftenburg Handel en Transport B.V. zal geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen implementeren om persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en te beschermen tegen verlies of onwettige manipulatie. De Afnemer heeft het recht om op eigen kosten periodiek te verifiëren en te beoordelen of Kieftenburg Handel en Transport B.V. aan deze verplichting voldoet. Na de voltooiing van de verwerkingsdiensten zal Kieftenburg Handel en Transport B.V. alle persoonsgegevens aan de Afnemer teruggeven of verwijderen, tenzij er een wettelijke opslagverplichting bestaat.
 4. Op het verzoek van Afnemer zal Kieftenburg Handel en Transport B.V. meewerken en alle benodigde informatie verstrekken om de Afnemer in staat te stellen te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen en dit kunnen aantonen. De Afnemer erkent en accepteert dat Kieftenburg Handel en Transport B.V. voor de uitvoering van het contract (sub)verwerkers kan inzetten. Kieftenburg Handel en Transport B.V. legt dezelfde voorwaarden op aan deze (sub)verwerkers als in dit artikel.
 5. Kieftenburg Handel en Transport B.V. is ten opzichte van de Afnemer niet aansprakelijk voor enige schade, ongeacht de aard, die voortvloeit uit de verwerking van persoonsgegevens door Kieftenburg Handel en Transport B.V. in het kader van het contract. De Afnemer vrijwaart Kieftenburg Handel en Transport B.V. (in zijn rol als verwerker of anderszins) voor enige claim van derden die direct of indirect voortvloeit uit de verwerking van persoonsgegevens door Kieftenburg Handel en Transport B.V..

 

Artikel 16 Geschillen

 

 1. De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden is, in eerste instantie, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Afnemer en Kieftenburg Handel en Transport B.V.. 
 2. Op de rechtsverhoudingen tussen Kieftenburg Handel en Transport B.V. en Afnemer (waaronder – maar niet uitsluitend – die vanwege en aanbieding en/of overeenkomst), is is onderworpen aan het Nederlandse recht. De implementatie van het Weens Koopverdrag wordt expliciet afgewezen.

 

Artikel 17 Slotclausules

 1. Iedere partij geldt als een onafhankelijke contractspartij, geen partij heeft de macht om de andere partij te representeren of te binden. Geen enkel element in de overeenkomst zal een gezamenlijke onderneming, partnerschap of agentschapsrelatie tussen partijen creëren of hebben gecreëerd. 
 2. De Afnemer heeft niet het recht om enige claim op Kieftenburg Handel en Transport B.V. aan derden te cederen of te belasten. Dit verbod heeft een goederenrechtelijk effect. De Afnemer heeft ook niet het recht om haar rechten en verplichtingen onder de overeenkomst aan derden te cederen.
 3. Als een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig of gedeeltelijk onafdwingbaar blijken te zijn, blijven de resterende bepalingen van deze algemene voorwaarden tussen partijen van toepassing. Kieftenburg Handel en Transport B.V. behoudt zich het recht voor om de niet-afdwingbare bepalingen te vervangen door afdwingbare bepalingen die zo min mogelijk – gezien het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden – afwijken van de vervangen bepaling.